Hukkunu lähedasele tekkinud mittevaraline kahju

Blogi

Kommenteeri
Võlaõigusseaduse kohaselt on võimalik mittevaralise kahju hüvitamist nõuda raske kehavigastuse või tervisekahju saanud või surnud isiku lähedastel, kui hüvitise maksmist õigustavad erandlikud asjaolud.  
Riigikohus leidis varasemas lahendis, et: "kohtu arvates õigustaks lähedase kahju hüvitamise nõuet VÕS § 134 lg 3 kohaselt esmajoones lähedase isiku ruumiline lähedus hukkunu või raskelt kannatanuga kahju tekitamise ajal, nt autoõnnetuse ajal samas autos viibimine või õnnetuse või selle tagajärgede vahetu pealtnägemine (n-ö samas ohutsoonis viibimine), samuti nt hukkunud või raskelt vigastatud lähedase inimese vigastuste või kannatuste nägemisest saadud hilisemad üleelamised. Need peavad aga olema isiklikud ja vahetud, mitte aga nt kolmandate isikute vahendatud. Isegi kui hageja laps nägi õnnetuse tagajärgi, ei saa tema võimalikke üleelamisi "kanda üle" hagejale. Erandlikud asjaolud, mis võivad anda alust kolmandatele isikutele neile tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks, võivad seonduda ka kahju tekitamise asjaoludega. Nii võib mittevaralise kahju hüvitamist lähedastele õigustada nt see, et tegelikult soovitigi rünnata või mõjutada kannatanu lähedasi, samuti kahju tekitamise erilised asjaolud, nt kannatanule kahju tekitamise tahtluse olemasolu kahju tekitajal koostoimes lähedaste hilisemate üleelamistega".
Seni käsitlesid madalama astme kohtud (ja sellest tulenevalt ka kindlustusseltsid) nn ruumilist lähedust väga kitsalt ja reeglina jäid lähedased mittevaralise kahju hüvitisest ilma. Uues lahendis Riigikohus täpsustab eeltoodut.

Riigikohus osundab uues lahendis, et: "kindlasti ei tähenda eelnev 2008 aasta käsitlus seda, et lähedase kaotanud inimene võib hüvitist saada vaid juhul, kui ta surma pealt näeb. Niisamuti ei ole mittevaralise kahju hüvitamise nõude tekkimise seisukohalt ainumäärav, kas ja kui ruttu satub või tuleb inimene sündmuskohale, kus tema lähedane hukkus.  Surma saabumise asjaolude erandlikkusele peab andma hinnangu kohus. Järelduse hukkunu lähedaste iseäranis traumaatiliste üleelamiste kohta saab teha ainuüksi hukkunu surma saabumise ebatavaliselt rängast viisist. Elu kaotamine nii traagilisel viisil, nagu ilmneb antud kohtuasjas tuvastatud faktikogumist, ei ole isegi surmaga lõppenud avariide puhul tavapärane. Sellel, kas ja mil määral keegi lähedastest surnukeha pärast avariid nägi, ei ole määravat tähendust olukorras, kus elu kaotamise asjaolud on niivõrd traagilised, et nendest teadasaamine mistahes viisil on hukkunu lähedastele äärmiselt raske mõjuga. Ei ole alust kahelda, et kannatanuid jääb vaevama teadmine lähedase hukkumisest tavatult kohutaval viisil. Riigikohus leidis, et see äärmiselt häiriv teadmine lisandub kannatanute leinakogemusele ja võimaldab selles asjas jaatada VÕS § 134 lg-s 3 nimetatud erandlike asjaolude olemasolu".

Riigikohus mõistis viidatud kohtuasjas kolmele lähedasele isikule välja mittevaralise kahju summas 3000 eurot (igale kannatanule).

Lisa kommentaar

Email again: